Search
Add Listing
 • You have no bookmark.

Your Wishlist : 0 listings

Sign In

Avbeställnings & Återbetalningspolicy

1. INTRODUKTION

Dessa villkor (“Avboknings- och Återbetalningspolicy”) styr Rymla’s policy för att avbryta bokningar och återbetala eventuella betalningar och de därmed förbundna skyldigheterna för hyresgäster (”gäst”)  och hyresvärdar (”värd”). Avboknings- och Återbetalningspolicy gäller utöver Rymla’s villkor (”Användarvillkor”). Avboknings- och återbetalningspolicy är tillgänglig för hyresgäster och hyresvärdar som bokar och betalar för en förvarings- eller fordonsplats via Rymla.se och Rymla.com, eller genom att kontakta Rymla. 

Alla aktiverade villkor skall ha den betydelse som anges i Rymla’s Användarvillkor om inte annat anges i denna Avboknings- och Återbetalningspolicy. 

Genom att använda Rymla.se och Rymla.com som hyresvärd eller hyresgäst samtycker du till att vara bunden av denna Avboknings- och Återbetalningspolicy.

2. DEFINITIONER

Term Definition
Deposition

Ett belopp fastställt av hyresvärd och betalat av hyresgäst till att:

– säkra en förvaringsyta före startdatum för en hyresperiod;
– täcka eventuella förluster eller skador på förvaringsytan orsakade av hyresgästen;
– täcka en eventuell utestående kostnad av hyresgästen i slutet av hyresperioden;
– täcka byte av nyckel, lås eller tillstånd i händelse av skada, förlust eller inte återlämnas av hyresgästen inom en rimlig tid; och / eller 
– täcka kostnaderna för att ta bort lagrat gods som gästen inte har tagit bort från förvarings- eller fordonsplatsen efter slutet av hyresperioden. 

Första månadshyra Hyresavgift som hyresgäst skall betala till hyresvärd för den första månaden av hyresperioden vid en månatlig och rullande tillsvidarebokning. Avgiften debiteras automatiskt samma dag som hyresperiodens startdatum såvida den inte betalas manuellt av gästen före det datumet. Priset för förvarings- eller fordonsplatsen inkluderar Rymlas’s serviceavgift.
Tilläggsavgifter Avgifter för eventuella valfria mervärdestjänster som gästen kan välja att köpa som en del av bokningen. Dessa tjänster tillhandahålls av tredje part Rymla-partners och / eller värden och kan inkludera, men är inte begränsade till, transporttjänster, flyttmaterial, bärhjälp, osv. 
Totalbelopp Hyresavgift som gäst skall betala till värd vid dagbokning eller tidsbestämda perioder. Avgiften skall betalas av gäst efter godkänd och bekräftad bokning. Priset för förvarings- eller fordonsplatsen inkluderar Rymlas’s serviceavgift. 
Startdatum Det datum då bokningen är planerad att starta. Datum och tid finns specificerad i ”Mina bokningar”. 
Bekräftad Bokning En bokning för en förvaring- eller fordonsplats där gästen har skickat en bokningsförfrågan, genomfört betalning av minst deposition och värd har accepterat gästens bokningsförfrågan. Vi tillhandahåller ett hyresavtal som trygghet för både gäst och värd, hyresavtalet signeras via e-post och är endast en rekommendation.
Tillsvidarebokning En bokning utan slutdatum, som gästen eller värden kan avsluta genom att meddela den andra parten. I händelse av att en gäst eller värd inte meddelar uppsägning, fortskrider bokningen automatiskt och till en ny månad.

3. ÅTERBETALNINGAR NÄR EN VÄRD AVBOKAR EN BEKRÄFTAD BOKNING

3.1 Värd kan avboka en bekräftad bokning när som helst upp till 7 (sju) dagar före startdatum genom att kontakta Rymla eller avbryta på sina användarsidor.

3.2 Om en värd avbryter en bekräftad bokning, kommer gästen att få full återbetalning av de betalningar som gjorts före avbokningen. 

 • 3.2.1 Om det är gästens önskan kommer Rymla att använda rimliga ansträngningar för att hitta och boka en alternativ förvarings- / fordonsplats som är liknande gästens önskemål.

3.3 Klausulerna 3.1 och 3.2 gäller eventuellt inte om gästen och värden har kommit överens om alternativa avboknings- och återbetalningsvillkor, förutsatt att de inte har meddelat Rymla skriftligen innan bokningen bekräftas. Till exempel kan detta inträffa om gästen och / eller värden är juridiska personer som väljer att ingå avtal enligt ett annat arrangemang, eller om värden har egna villkor som gäller vid hyra av förvarings- / fordonsplatsen. 

3.4 Som en del av vårt engagemang för kundservice i världsklass strävar vi efter att minimera avbokningar i sista minuten eftersom de kan bli dyra och innebära stress för gästen. Vi kontrollerar de skäl för avbokning som tillhandahålls av värdar och kan, efter vårt omdöme, blockera eller stänga användarkonton för värdar som avbryter bekräftade bokningar utan giltig anledning.    

3.5 Giltiga skäl för att avbryta inkluderar, men är inte begränsat till, fall då:

 • 3.5.1 Värden har förlorat åtkomst till förvarings- / fordonsplatsen efter att en bokning har bekräftats;  
 • 3.5.2 Förvarings- / fordonsplatsen har fått en skada som gör den olämplig för användning av gästen;  
 • 3.5.3 Gästen visar sig bryta mot Rymla’s villkor;  
 • 3.5.4 Värden kan inte fortskrida med bokningen på grund av skada, sjukdom eller dödsfall; 
 • 3.5.5 Värden kan inte fortsätta på grund av exceptionella omständigheter utanför deras kontroll, till exempel skyldigheter från staten (t.ex. juryplikt, reserestriktioner), naturkatastrofer etc.  

3.6 Uppsägning: Om värden vill avsluta en rullande månatlig tillsvidarebokning efter startdatumet måste värden följa den ömsesidiga uppsägningstid som är angiven och överenskommen i annons och bokning.

 • 3.6.1 Uppsägningstiden som anges ovan är tillämplig om inte annat skriftligen överenskommits mellan gästen, värden och Rymla.


4. ÅTERBETALNINGAR NÄR EN GÄST AVBOKAR EN BEKRÄFTAD BOKNING

4.1 En gäst kan avboka en bekräftad bokning när som helst upp till 7 (sju) dagar före startdatum och tid genom att kontakta Rymla eller avbryta på sina användarsidor.

4.2 Månatliga rullande tillsvidarebokningar: Om en gäst avbryter en bekräftad månatlig rullande tillsvidarebokning, samtycker Rymla efter eget omdöme att återbetala gästen för betalningar som gjorts före avbokningen enligt nedan: 

Återbetalning tillgänglig om gästen avbokar en bekräftad rullande månatlig tillsvidarebokning 

Deposition och första månadshyra – Full återbetalning om gästen avbokar upp till sju (7) dagar före startdatum och tid. 
– Återbetalas helt om gästen avbokar på grund av en giltig anledning (klausul 4.3) eller inom nåd perioden (klausul 4.4) 
– En avbokningsavgift tillkommer om gästen avbokar mindre än 7 (sju) dagar före startdatum och tid (klausul 4.5)  
Tilläggsavgifter

– Återbetalas endast helt om den relevanta tjänsten inte har använts och om Rymla kan få en återbetalning från leverantören (erna) för tjänsten

– Återbetalas inte annars

4.3 Giltiga skäl: Gäster har rätt till full återbetalning av de betalningar som gjorts om de avbokar en bekräftad bokning på grund av något av följande skäl (“giltiga skäl”):  

 • 4.3.1 Beskrivningen eller skildringen av förvarings- / fordonsplatsen är materiellt felaktig avseende förvaringsutrymmets storlek, fysiska läge, funktioner eller användandet som det är passande för;  
 • 4.3.2 Förvarings- / parkeringsplatsen innehåller hälso- eller säkerhetsrisker som rimligen kan förväntas påverka lagrat gods eller gästens hälsa negativt; 
 • 4.3.3 Värden underlåter att ge rimlig tillgång till förvarings- / parkeringsplatsen när gästen skall flytta in sitt lagrade gods;  
 • 4.3.4 Det visar sig att värden på annat sätt bryter mot Rymla’s villkor; 
 • 4.3.5 Gästen tvingas avbryta på grund av exceptionella omständigheter utanför deras kontroll (t.ex. skada, sjukdom, dödsfall, naturkatastrofer, skyldigheter från staten).  

4.4 Nåd period: Oavsett skäl för avbokning och tid, har gästen rätt till full återbetalning av sin deposition eller totala pris om de beslutar att avboka inom 14 dagar efter att ha betalat för bokningen. 14 dagars ångerrätt gäller från datumet då första betalning genomförts eller från dagen efter ett avtal ingåtts, då lagen om distansavtal tillämpas (Lag 2005:59). Rymla tar ut en avgift på 3 % av den första betalningen vid avbokning, vilket är den riktiga kostnaden Rymla har för att transaktionen ska genomföras via banksystemet. Vänligen kontakta oss på Rymla’s kundsupport vid din avbokning.

4.5 Avbokningsavgift: Om gästen önskar avboka mindre än sju (7) dagar före startdatum och tid och avbokningen inte beror på en giltig anledning, debiteras gästen för första månadshyran eller enligt gällande avbokningsvillkor för det valda förvarings- / fordonsplatsen.

4.6 För att vara berättigad till återbetalning vid avbokning av en bekräftad bokning på grund av en giltig anledning, skall gästen:  

 • 4.6.1 Meddela Rymla att de vill avbryta skriftligen (t.ex. via e -post) omgående; 
 • 4.6.2 Beskriv giltiga skäl i avbokningsmeddelandet; 
 • 4.6.3 Ge all stödinformation vi kan efterfråga (t.ex. fotografier, bevis på kommunikation med värden) för att vi ska kunna avgöra om en återbetalning skall göras.  

4.7 Klausuler 4.1 – 4.6 gäller eventuellt inte om gästen och värden har kommit överens om alternativa avboknings- och återbetalningsvillkor, förutsatt att de inte har meddelat Rymla skriftligen före bokningen bekräftas. Till exempel kan detta inträffa om gästen och / eller värden är juridiska personer som väljer att ingå avtal enligt ett annat arrangemang eller om värden har egna villkor som gäller vid hyra av förvarings- / fordonsplatsen. 

4.8 De betalningsbelopp som inte återbetalas till gästen kommer att betalas ut till värden, netto från Rymla’s serviceavgift.  

 • 4.8.1 När något betalningsbelopp inte återbetalas, kommer detta att göras för att täcka Rymla’s skäliga kostnader för att leverera sin tjänst och för att ersätta värden för eventuella förlorade intäkter från att erbjuda förvarings- / fordonsplatsen till en annan gäst och för eventuella kostnader de kan ha haft fram tills den bekräftade bokningen avbröts.  

4.9 Disintermediation: Full återbetalning kan inte behöva betalas om en värd visar sig ha hyrt ut sin förvarings- / fordonsplats till en gäst utanför Rymla efter en introduktion till gästen via Rymla’s webbplats. I sådana fall förbehåller Rymla sig rätten att utfärda återbetalning av de betalningar som gjorts av gästen, med avdrag för Rymla’s serviceavgift som gäller för den minsta hyrestiden för annonsen som hyrs. 

 • 4.9.1 Detta görs för att kompensera Rymla för kostnader som uppstår vid marknadsföring av förvarings- / fordonsplatsen till gästen och försakat intäkter som skulle ha resulterat från bokningen.
 • 4.9.2 Rymla kan, efter eget omdöme, blockera eller stänga användarkonton för gäster och värdar som upptäcks i strid med denna klausul 4.9.

4.10 Alla beslut av Rymla med respekt av denna avboknings- och återbetalningspolicy, inklusive utan begränsning storleken på eventuell återbetalning och jämförbarheten mellan alternativa förvarings- / fordonsplatser, skall ske enligt Rymla’s godtycke, och slutgiltigt och bindande för gästen och värden.  

4.11 För att undvika tvivel, är det Rymla’s ansvar att göra eventuella återbetalningar av betalningar som redan gjorts av gästen som de kan ha rätt till enligt denna avboknings- och återbetalningspolicy. Värden har inga medel eller befogenhet att utfärda återbetalningar.  

4.12 Gäster bekräftar och accepterar att alla återbetalningar återbetalas till samma betalningsmetod som gjordes vid bokningstillfället om inte annat överenskommits.  

4.13 Återbetalningar tar vanligtvis 2-5 arbetsdagar att bearbeta från det att de har åtgärdats av Rymla . Beroende på gästens bank eller kortleverantör kan det ta upp till 10 arbetsdagar. 

4.14 Uppsägningstid: Om gästen vill avsluta en månatligen rullande tillsvidarebokning efter startdatum och tid måste gästen följa den uppsägningstid som är angiven och överenskommen mellan båda parter. Avbryt bokningen på användarsidorna och / eller skicka ett skriftligt meddelande till Rymla och värden, om inte annat skriftligen överenskommits mellan gästen, värden och Rymla..


5. ÅTERBETALNING AV DEPOSITION I SLUTET AV BOKNINGEN

5.1 Om inte annat överenskommits i hyresavtalet återbetalas depositionen fullt ut till gästen i slutet av bokningen, förutsatt att:  

 • 5.1.1 Värden har bekräftat att det inte finns någon förlust eller skada på förvarings- / fordonsplatsen (t.ex. dess byggnad, fasta föremål och / eller tillbehör) som orsakas av gästen; 
 • 5.1.2 Det finns inga kvarstående avgifter eller andra avgifter som gästen är skyldig värden eller Rymla i förhållande till förvarings- / fordonsplatsen; och  
 • 5.1.3 Det finns inget lagrat gods som tillhör gästen i förvarings- / fordonsplatsen som måste tas bort av värden eller Rymla.  

5.2 Depositionen återbetalas helt eller delvis inom 14 kalenderdagar efter bokningens slut. Detta för att Rymla ska kunna avgöra om några avdrag måste göras på grund av någon av anledningarna som anges i punkt 5.1.  

5.3 Om något av villkoren i klausul 5.1 inte har uppfyllts kommer Rymla, efter eget omdöme, att hålla inne en del eller hela depositionen.  

 • 5.3.1 Andelen av säkerhetsdepositionen som hålls inne beräknas baserat på kostnaden för att reparera eventuella förluster eller skador, avgiftsbelopp eller andra kostnader som gästen är skyldig, och kostnaden för att ta bort eventuellt kvarvarande lagrat gods.  
 • 5.3.2 Värden måste tillhandahålla bevis (t.ex. fotografier) om förlust eller skada på förvarings- / parkeringsplatsen eller kvarvarande lagrat gods för att Rymla ska kunna hålla inne på en del eller hela depositionen.  

5.4 Klausul 5.3 begränsar inte Rymla’s eller värdens rätt att söka ersättning utöver depositionen om förlusten eller skadan och / eller om avgift eller andra kostnader som gästen är skyldig överstiger depositionen.  

5.5 Rymla innehar depositionen som agentur, och alla räntor som tillkommer depositionen under bokningen kommer att tillhöra Rymla.


6. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

6.1 Inget uppdrag / ingen försäkring: Denna avboknings- och återbetalningspolicy är inte avsedd att utgöra ett erbjudande att försäkra, utgör inte försäkring eller ett försäkringsavtal, ersätter inte försäkring som erhålls eller erhållits av gäster, och gästerna har inte betalat någon premie avseende avboknings- och återbetalningspolicyn. De förmåner som anges i avboknings- och återbetalningspolicyn kan inte överlåtas eller överföras av gäster.  

6.2 Försäkring: Se separata villkor gällande försäkring.

6.3 Ändring eller uppsägning: Rymla förbehåller sig rätten att när som helst, efter eget omdöme, ändra eller avsluta avboknings- och återbetalningspolicyn. Om Rymla ändrar avboknings- och återbetalningspolicyn kommer Rymla att lägga ut ändringen på webbplatsen eller meddela användarna om ändringen.

6.4 Hela avtalet: Denna avboknings- och återbetalningspolicy utgör hela och exklusiva förståelsen och avtalet mellan Rymla, gäster och värdar angående avboknings- och återbetalningspolicyn, och efterträder och ersätter alla tidigare muntliga eller skriftliga förståelser eller avtal mellan Rymla, gäster och värdar angående avboknings- och återbetalningspolicyn.

Kontakta Rymla: Om du har några frågor om vår avboknings- och återbetalningspolicy, vänligen kontakta oss.