Sök
Hyr ut
 • Du har inga favoriter.

Favoriter:0 Annonser

Logga in

Försäkringsvillkor

Omocom Small – Förvaring av egendom

Fullständiga villkor

Gäller från och med 2021-06-07

Försäkringen är en obligatorisk gruppförsäkring som omfattas av försäkringsvillkoren nedan. Rymla har i egenskap av gruppföreträdare ingått gruppavtal med försäkringsgivaren W. R. Berkley Insurance AG, Svensk Filial. Genom gruppavtalet är samtliga av Rymlas kunder som förvarar egendom gruppmedlemmar och omfattas av försäkringen enligt dessa försäkringsvillkor.

1. Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för den försäkrade som förvarar egendom i utrymme förmedlat av plattformen Rymla. Försäkringen gäller endast under förutsättning att du som hyr utrymme för förvaring via Rymla följer Rymla’s användarvillkor.

 

2. När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft (försäkringstiden). Försäkringen är i kraft under lagringstiden om premien är betald.

2.1 Förnyelse av försäkringsavtalet
Försäkringen kan inte förnyas.

2.2 Rätt att avstå från försäkringen
Gruppmedlem kan när som helst välja att avstå från försäkringen genom att meddela gruppföreträdaren eller försäkringsgivaren om detta.

 

3. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada, stöld eller förlust som inträffar inom något land inom Norden.

 

4. Vad försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för den försäkrade som förvarar egendom i utrymme förmedlat av plattformen Rymla. Försäkringen gäller endast under förutsättning att du som hyr utrymme för förvaring via Rymla följer Rymla’s användarvillkor.

4.1 Självriskreducering
Du kan få ersättning för din avdragna självrisk om du har en ordinarie försäkring som täcker skadan på egendomen, tex en hemförsäkring. Du kan få ersättning med självriskeliminering om din egendom blir skadad, stulen eller går förlorad.

4.2 Allriskförsäkring
Om du inte kan få ersättning av din ordinarie försäkring enligt 4.1 kan du få ersättning via vår allrisk. Du kan få ersättning om din egendom blir skadad, stulen eller går förlorad genom en plötslig oförutsedd händelse. Med allriskskada menas plötslig och oförutsedd skada, förlust eller stöld av egendom som är avgränsade till förvaringsutrymmet, upptagna i en inventarielista och är ämnade att förvaras i förvaringslokalen.

 

5. Försäkringsbelopp

Vid skada på egendom lämnar försäkringen som mest ersättning upp till egendomens marknadsvärde innan skadan inträffade. Maximal ersättning lämnas dock enligt nedan tabell.

Försäkringserbjudande

Maximal ersättning per försäkringstagare och skada

Maximal ersättning för samtliga försäkringstagare och skada

100 000 SEK

Liten 10 000 SEK

5.1 Självrisk

Försäkringen har en självrisk på 1 000 kr per skada

 

6. Vad försäkringen inte gäller för

6.1 Krig, terrorism eller upplopp
Ersättning lämnas inte för skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror, upplopp, terrorism, sabotage eller åtgärd av makthavare som obehörigen tagit makten.

6.2 Framkallande av skada
Försäkringen gäller inte för dig om du har framkallat skadan uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. Detsamma gäller om du annars måste antas ha handlat eller underlåtit att handla i vetskap om att detta innebar en betydande risk för att skadan skulle inträffa.

6.3 Repor och slitage
Ersättning lämnas inte för skada som orsakats av skavning, normalt förekommande slitage eller som bara är ytlig (till exempel bucklor och repor) om detta inte påverkar egendomens användbarhet eller funktion. En ersättningsbar skada är en repa eller buckla som är större än 5 cm i diameter.

6.4 Bedrägeri, förskingring eller liknande förmögenhetsbrott
Ersättning lämnas inte för skada genom bedrägeri, förskingring eller liknande förmögenhetsbrott orsakad av den försäkrade.

6.5 Force majeure
Försäkringsgivaren är inte ansvarig för förlust som kan uppstå om skadeutredning, utbetalning av ersättning eller återställande av skadad egendom fördröjs på grund av:

 • krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror eller upplopp
 • arbetsmarknadskonflikt- arbetsmarknadskonflikt gäller även om försäkringsgivaren vidtagit eller är
 • föremål för konfliktåtgärder
 • konfiskation eller nationalisering
 • rekvisition, destruktion av eller skada på egendom genom order från regering eller myndighet

6.6 Leverantörsgaranti
Försäkringen gäller inte för fel på egendom som leverantör eller annan ansvarar för enligt garanti, liknande åtagande enligt konsumentköp- eller konsumenttjänstlagen. Vi ersätter dock om du som försäkrad kan visa att den som ansvarar inte avhjälper eller betalar.

6.7 Tredjepartsansvar
Försäkringen gäller inte för det ansvar som användaren av transporterad egendom har gentemot tredje part.

6.8 Undantagen egendom
Försäkringen omfattar inte följande egendom, inklusive tillbehör till sådan egendom

 • flygfarkoster inkl drönare,
 • vapen eller delar till vapen,
 • smycken, äkta pärlor, ädelstenar och klockor,
 • redan skadat gods,
 • levande djur,
 • tobak eller alkohol,
 • kontanter eller värdepapper,
 • antikviteter.

6.9 Avvikelser från inventarielista
Försäkringen gäller inte vid avvikelser från den angivna inventarielistan, oförklarliga eller gradvisa försvinnanden.

6.10 Handhavandeskador
Försäkringen omfattar inte handhavandeskador som orsakats av bristfälligt hantering av förvarad egendom på förvaringsplatsen, exempelvis fall, tryck och klämskador.

 

7. Aktsamhetskrav

Du ska, så långt det är möjligt, förhindra att skada kan ske. Du ska ha paketerat och skyddat egendomen på sådant sätt att risk för skada är minimal. Om 

aktsamhetskraven inte följs kan ersättningen vid skada sättas ned eller helt utebli.

 

8. Anmälan om skada

Skada skall anmälas till Omocom snarast från det att du fått kännedom om skadan. Anmälan görs via Rymla’s applikation för aktuell annons. Vid frågor kontakta 08-520 278 70 eller via e-post hello@omocom.se.

Vid skada skall du insända

 • Ifylld skadeanmälan,
 • kopia av polisanmälan vid stöld eller annat brott,
 • kopia på ersättningsbesked från försäkringsgivaren för ordinarie försäkring.

8.1 Så regleras skadan
När du har anmält skadan till Omocom avgör Omocom hur skadan ska ersättas. Ersättning kan ske genom reparation för att återställa funktionen, återanskaffning eller kontantersättning. Om reparation ska ske har Omocom rätt att avgöra reparationsmetod

Om Omocom godkänt att ersättning ska ske genom reparation, ska du ta kontakt med en reparatör du har förtroende för och inhämta prisförslag för godkännande av Omocom. Omocom har sedan rätt att avgöra vart egendomen ska repareras eller inköpas. Begagnade och alternativa delar ska så långt som möjligt användas av reparatör vid reparation. Du ska själv som ägare till egendomen efter Omocom’s medgivande beordra reparation och godkänna eller reklamera utfört arbete.

För mindre åtgärder tex egen reparation, tvätt av textilier och mindre målningsarbete kan ersättning bli aktuellt för eget arbete. Ersättning för eget arbete lämnas med 150 kr per timme utöver kostnad för material. Begagnade och alternativa delar ska så långt som möjligt användas av dig själv vid reparation.

Repareras inte föremålet anser Omocom förlusten vara skillnaden mellan marknadsvärdet före skadan och marknadsvärdet efter skadan, dvs värdeminskning. Med marknadsvärde menar Omocom vad det kostar att köpa likvärdig egendom i samma skick som den skadade eller, om sådan inte finns att köpa, vad den sannolikt skulle ha kostat om den funnits.

Följer du inte Omocom’s anvisningar enligt ovan, är Försäkringsgivarens ansvarighet begränsad till den kostnad som skulle ha uppkommit om anvisningarna hade följts.

 

9. Skadevärderingsregler

9.1. Avskrivningsmetod
Skada på eller förlust av egendom värderas till vad det kostar att återställa egendomen med hänsyn till egendomens dagsvärde. Med dagsvärde menas egendomens värde, med hänsyn till egendomens ålder och skick vid skadetillfället.

Egendomen värderas enligt nedan tabell. Omocom utgår från vad det kostar i allmän handel att köpa nytt om egendomen funnits eller vad den sannolikt hade kostat. Från den kostnaden gör Omocom en värdeminskning på grund av ålder, slitage, omodernitet och/eller annan omständighet. Omocom ansvarar för skadekostnaden efter eventuellt åldersavdrag.

Egendom

Ålder från ny- anskaffning (utan åldersavdrag)

2 år

2 år

1 år

Åldersavdrag per år därefter, (%)

20 %

20 %

50 %

 Dator, mobiltelefon, surfplatta, smartphone

  6 månader

  20 %

  Motordrivna maskiner och mätinstrument

Handverktyg och mindre redskap

Skor och kläder

 Digital kamera, kamera, GPS, övrig elektronisk eller optisk utrustning

  2 år

  20 %

  Cyklar, skidor, golfutrustning samt annan sport och campingut- rustning, barnvagn

  1 år

  20 %

    För objekt som inte finns angivna i ovan tabell fastställs dagsvärdet till egendomens anskaffningsvärde med avdrag för värdeminskning genom ålder, slitage, omodernitet, minskad användbarhet eller

annan omständighet.

 

9.2 Medverkan vid skadereglering
Du måste i högsta möjliga utsträckning medverka till att skadehändelsen kan klaras upp så snart som möjligt.

I synnerhet ska du lämna upplysningar och uppgifter som kan ha betydelse för skaderegleringen. Du ska särskilt besvara de frågor som skaderegleraren ställer. Om försäkringsgivaren drabbas av skada till följd av att du inte medverkat, sätts din ersättning ned efter vad som under omständigheterna kan anses vara skäligt. Försäkringsgivaren har alltid rätt att överta egendom som har ersatts. Kommer egendom till rätta som du fått ersättning för ska du genast lämna tillbaka det till Omocom.

9.3 Oriktiga uppgifter i samband med skada
Om du eller någon annan som begär ersättning efter skada, uppsåtligen eller av grov vårdslöshet oriktigt har uppgett, förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning enligt denna försäkring, kan ersättningen sättas ned eller helt utebli.

9.4 Besiktning av skada
Försäkringsgivaren har rätt att låta besiktiga skadan därför ber vi dig att behålla egendomen tills skadan är reglerad.

 

10. Preskriptionstid

Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste anmäla detta till Omocom inom 6 månader, dock inom tio år från tidpunkten då skadan upptäcktes annars går rätten till ersättning förlorad.

Om den som vill ha ersättning har framställt anspråket till Omocom inom den tid som anges i första stycket, är fristen att väcka talan mot Omocom alltid minst sex månader från det att Omocom har förklarat att det har

tagit slutlig ställning till anspråket.

 

11. Regressrätt

I och med att försäkringsgivaren har betalat ersättning för skada övertar försäkringsgivaren din rätt att kräva ersättning av den som gentemot dig är ersättningsskyldig med anledning av skadan.

 

12. Försäkringsavtalslagen

För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i Försäkringsavtalslagen (SFS 2005:104).

 

13. Personuppgifter

Personuppgifter hanteras både av Omocom och av Berkley, i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), annan tillämplig lagstiftning, myndigheters föreskrifter samt den information om behandling av personuppgif- ter som respektive företag lämnar på sin webbplats (se omocom.se, plattformen hemsida och berkleyforsa- kring.se/data-sakerhet/). Kontakta oss om du vill få respektive företagsinformation skickad till dig.


14. Om vi inte kommer överens

Omprövning av ditt ärende

I första hand – kontakta oss på Omocom

Om du inte är nöjd med beslutet i ett ärende kan du alltid få beslutet omprövat antingen genom att kontakta Omocom för att reda ut ett eventuellt missförstånd, eller genom att skriva till klagomålsansvarig på hello@ omocom.insurance, se Omocoms hemsida för mer information.

Omocom

Telefon: 08-520 278 70
E-post: hello@omocom.insurance Webbsida: omocom.insurance

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Om du fått ditt ärende omprövat och ändå inte är nöjd har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, som prövar klagomål från privatpersoner utan kostnad.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Box 174
101 23 Stockholm

Telefon: 08-508 860 00
E-post: arn@arn.se Webbplats: arn.se

Allmän domstol

En försäkringstvist kan i de flesta fall även prövas av allmän domstol.

Kostnadsfri rådgivning i försäkringsfrågor 

Konsumenternas försäkringsbyrå

Konsumenternas försäkringsbyrå ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning om pension, försäkring och skadereglering men prövar inte enskilda tvister.

Konsumenternas Försäkringsbyrå Box 24215
104 51 Stockholm

Telefon: 0200-22 58 00
E-post: Endast via webbformulär 
Webbplats: konsumenternas.se

Kommunal konsumentvägledning

Du kan också få information och råd kostnadsfritt via din hemkommuns konsumentvägledare.

 

15. Ordlista – Definitioner

Obligatorisk gruppförsäkring
en försäkring som den som tillhör en särskild grupp är ansluten till.

Försäkringstagare
den som har ingått försäkringsavtal med försäkringsgivaren.

Försäkringsavtal
det avtal som gäller för varje försäkring och som omfattar ansökan om anslutning till försäkringen, de försäkringsvillkor som gäller vid varje tid, det senaste försäkringsbeskedet, försäkringsavtalslagen (2005:104) och svensk lag i övrigt.

Försäkringsbelopp
det belopp som försäkringstagaren har rätt till vid ett försäkringsfall.

Försäkringsbesked
det besked som utfärdas så snart en försäkring har meddelats eller ändrats och som innehåller information om försäkringens omfattning och giltighetstid, grundläggande rättigheter och skyldigheter i fråga om försäkringen samt viktiga begränsningar av försäkringsskyddet.

Försäkringsfall
den eller de händelser/skador som kan ge rätt till ersättning genom försäkringen.

Försäkringsgivare
den som har ingått försäkringsavtal med försäkringstagaren och är skyldig att betala ut försäkringsersättning i enlighet med försäkringsavtalet, d.v.s. i detta fall W. R. Berkley Insurance AG, Svensk Filial, org.nr. 516410-2070 (”Berkley”).

Försäkringstid
den tid som försäkringen gäller och för vilken försäkringspremie har betalts.

Gruppföreträdare
den part som har ingått gruppavtalet med försäkringsgivaren, d.v.s. i detta fall Rymla.

Gruppavtal
det avtal mellan försäkringsgivaren och gruppföreträdaren som reglerar vilket försäkringsskydd som gruppme- dlemmarna har möjlighet att ansöka om. Ett giltigt gruppavtal är en förutsättning för att det ska vara möjligt att ingå individuella försäkringsavtal enligt dessa försäkringsvillkor.

Gruppmedlem
den som tillhör en på förhand bestämbar grupp som har rätt att ansöka om försäkring. I detta fall består grup- pen av var och en som är kund till gruppföreträdaren, d.v.s. Rymla, under förutsättning att kunden är stadigvarande bosatt och folkbokförd i Sverige.

Försäkringen aktiveras vid betalning av försäkringspremien. För varje betald krona i premie går ~40% till Omocom som sköter all teknisk integration på plattformen, utformning av försäkringen, kundservice och skadereglering. Resterande ~60% går till W.R. Berkley som är riskbärare.